1. GENEL HÜKÜM VE SORUMLULUKLAR

1.1 Üye, Siteye üye olarak, işbu Sözleşmeyi ve Sözleşmenin ayrılmaz ekleri durumundaki “Kullanım Koşulları”, “Gizlilik Bildirimi”, “Yasal Uyarılar, Çekinceler ve Sorumluluğun Reddi” metinleri de dahil Sitenin tamamında bulunan her tür bilgi ve yardım kapsamlı içeriğin tamamını okuyup anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2 Site üzerinde yeni üyelik oluşturan, ilgili olabilecek her türden bağlantı yoluyla Siteye herhangi bir şekilde (soru, cevap, yazı, resim, video, bağlantı ve saire) içerik yükleyen kişiler bundan sonra “Üye” olarak; Üye olmamasına karşın Siteyi ziyaret eden diğer tüm kişiler ise “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

1.3 Üyeler, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduklarını ve Sözleşmenin kendileri için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca Üye, Sözleşmeyi kabul ederek Sitede sağlanan Hizmeti kullanmaya, Siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, Hizmet seçiminde ve kullanımında ve Siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4. Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece Yönetime aittir. Üyelik başvurusu Yönetim tarafından değerlendirilecek olup Yönetim herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymaksızın üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. Yönetim onaylanmamış veya kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Yönetimin bir Üyeye Üye olduktan sonra da geçici veya sürekli olarak hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmesi de tamamen kendi takdirindedir. Üyeler bu duruma karşı çıkamayacakları gibi, bu durumdan kaynaklandığını ileri sürdükleri herhangi bir tazminat talebinde de bulunamazlar.

1.5. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Ayrıca Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal Yönetime bildirmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Yönetim, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üyenin Siteye erişimini engelleme ve/veya Üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

1.6. Site, Üyelerinin üye olurken ve diğer Site içi işlemlerde sağladıkları ve veri tabanında tutulan bilgileri, istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini bu anlamda Kullanıcılarına daha zengin içerik sunabilmek amacıyla geliştirmek için kullanabilme hakkına her zaman sahiptir. Sitenin bu hakkını kullanmak için Üyelerden ayrıca izin alma yükümlülüğü yoktur.

1.7. Site, Üyelerinden gelen Site deneyimleriyle ile ilgili başarı hikayelerini ve bu hikayelere ilişkin varsa fotoğraflar da dahil olmak üzere her türden içeriği internet ortamında ve yazılı tanıtım malzemelerinde her şekilde kullanabilir.

1.8. Üyelerin sisteme girdikleri her türlü içeriği değiştirme ya da silme hakları kesinlikle yoktur. Üyeler kendi yarattıkları içeriği değiştiremez, düzenleyemez ve silemezler ve fakat soru paylaşımlarına güncelleme yapabilir ve soru altında açılan ayrı bir bolümde bu güncellemeyi paylaşabilmektedirler.

1.9. Siteye Üye olacak kişiler gerçek doğum tarihlerini girmek suretiyle 18 (on sekiz) yaşını doldurduklarını taahhüt ederek Üye olurlar. Doğum tarihi girilirken yanlış bilgi verildiğinin tespiti halinde ilgili üyelik derhal sonlandırılabilir. Bu ve benzeri şekildeki Site tarafından doğru verilmesi zorunlu olarak gösterilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı ya da eksik verilmesi halindeki tüm sorumluluk Üyelere aittir.

1.10. Yarışmalar, promosyonlar ve diğer benzer özellikler dâhil olmak üzere mal veya hizmet alımına, reklamlara ve Sitenin belli kısımlarının veya özelliklerine ilişkin ek kurallar uygulanabilir ve söz konusu kuralların tamamı, bu referansla işbu Üyelik Sözleşmesinin bir parçası haline gelir. Üyeler söz konusu servis veya özelliği kullanmak için yeterli yasal yaşta (örneğin belli bir yaş üzeri olmak) olduklarının beyan edilmesi dâhil olmak üzere, söz konusu ek kuralların tamamına uymayı kabul ederler. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Sitenin belli bir kısmı ya da Site üzerinden ya da Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet için yayınlanmış veya geçerli kurallar arasında bir farklılık olması durumunda, Sitenin ilgili kısmının veya Hizmetin kullanımında söz konusu diğer kurallar geçerli olacaktır.

1.11. Sözleşmeye aykırılık hallerinde Yönetimin her türlü maddi ve manevi zararlarının tazminini talep hakkı her zaman ve her durumda saklıdır.

1.12. İşbu Sözleşme Sitenin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur.

2. KARŞILIKLI HAK VE SORUMLULUKLAR

2.1. Üye, Site üzerinde yapacağı tüm işlemlerde başta Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına olmak üzere Siteye eriştiği ülkede yürürlükte bulunan mevzuata riayet edeceğini ve mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm ilgili sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

2.2. Üye, yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez. Yönetim, mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiği ilanları yayımlamaktan imtina edebilir. Bu durumda Üye, Yönetimin tespitini şimdiden kabul eder.

2.3. Yönetimin Sitede yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen Siteye ya da sistemin üzerinde bulunduğu bilişim sistemlerine Üye tarafından herhangi bir şekilde girilen herhangi bir bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üyeye rücu hakkı saklıdır.

2.4. Yönetim, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Yönetimin Üyelere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.5. Yönetim, Sitede sunduğu bu hizmetler kapsamında hiçbir Üyesine belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez.

2.6. Yönetim, dilediği zaman Üyenin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir veyahut da işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Üyenin Yönetimden mevcut bir alacağının olması halinde, Yönetim bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 60 (altmış) gün alıkoyabilir.

2.7. Yönetim Sitede ilan edilen özel kurallara uymaksızın, bazı teknik hileler kullanarak ya da benzeri şekilde bir aldatma ya da hile sonucunda Üyelerce elde edilen puan, sayı, hak vb. adlar altındaki özel içeriği ya da niteliği farklı bir üyelik kullanımı sağlayan ekstra durumu ya da ilgili hile vb. davranışın gerçekleştirildiği üyelik hesabının bütününü her zaman için iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

2.8. Üyeler, Site içerisinde içerik üretmek suretiyle Yönetimce kendilerine Site’nin ilgili sayfalarında açıklanan özel talimatlar sonucunda puan vb. niteliği diğer içerikten farklı ekstra özellikler elde edebileceklerdir. Ancak bir üyelik hesabının üyenin kendisi ya da Yönetim tarafından iptal edilmesi halinde bu anılan şekildeki Üye’ye ekstra olarak sağlanmış olan ve o ana Üye tarafından kullanılmamış olan puan vb. ekstra içeriklerin tamamı silinecektir ve de Üyeliğin ya da ilgili puan ve benzerinin Yönetimce iptali ya da silinmesinin ardından bu türden ekstra nitelikli özellikler üzerinde artık Üye’nin hiç bir hak iddia etmesi mümkün değildir.

2.9. Sözleşme, Sitede yapılan faaliyetin Yönetim tarafından sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, Yönetim işini, ticari ortaklığını ve Site alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkilidir. Bu yönder herhangi bir değişikliğin işbu Sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

2.10. Üye tarafından kendi içerikleri üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik hiçbir şekilde Yönetim sorumluluğunda değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü şahısların uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan ilgili Üye tek başına sorumludur.

2.11. Üye, Siteyi kullanırken işbu Sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, Yönetimi hiçbir şekil ve surette sorumlu tutmayacağını ve Yönetimin üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.12. Üye, Yönetim tarafından belirlenen ve Sitede duyurulan kurallar ve duyurular dâhilinde Site Hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Yönetim Sitede dilediği zaman, Sitede duyuru ve bildirimleri yapmak suretiyle, değişiklik yapma hakkını haizdir. Herhangi bir değişiklik yapılması halinde Üyeler kazanılmış hak iddiasına bulunamaz. Yönetimin değişiklik hallerinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Üye bu durumu peşinen kabul etmektedir ve Siteye bu koşullar kapsamında üye olmaktadır.

3. YASAKLAR VE SORUMLULUK HALİ

3.1. Üyeler arasında mesaj gönderimlerinde hukuka aykırı davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır. Mesajlaşma esnasında hukuka aykırı davranışlarda bulunan Üyenin üyeliği Yönetim tarafından tek taraflı olarak derhal feshedilebilir. Mesajlaşmalardan ötürü oluşacak her türlü hukuka aykırı durumdan doğacak sorumluluk yalnızca Üyelere ait olup Yönetimin, diğer üyelerin ve üçüncü kişilerin herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan/dolaylı ve/veya maddi/manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

3.2. Üyeler, Site kapsamındaki Hizmetleri hukuka uygun bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt ederler. Üyeler, Site kapsamındaki Hizmetleri kullanırken yapacakları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat sorumludurlar. Üye, Sitede yer alan içerikleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Yönetim ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçeriğe sahip Üyelere devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üye sorumludur. Bu kapsamda Yönetimin söz konusu İçerikten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3. Site üyeliği kişiseldir. Başkasına ödünç verilemez, devredilemez. Böyle girişimler sebebi ile ortaya çıkabilecek sorunlardan Site sorumlu değildir.

3.4. Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan belli özellikler veya Hizmetler, bir hesap açılmasını (e-posta ve şifre oluşturmayı) gerektirmektedir.

3.5. Üye isimleri değiştirilememekte ve fakat Üyelerin profillerine yükleyebilecekleri Üye resimleri aksi Yönetimce belirlenmedikçe Üyeler tarafından dilendiği zaman değiştirilebilmektedir. Üyelerin İnternet vb. kanallar üzerinden bulabildikleri ve telif hakları kendilerine ait olmayan ya da geçerli bir lisansla ilgili telif haklarına sahip olmadıkları içeriklerin profil resmi olarak kullanılmasına izin verilmemektedir.

3.6. Siteye üye olurken verilen e-posta adresinin Üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Sisteme giriş için ve üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Site verilen e-postanın doğru olduğuna inanır ve buna göre hareket eder. Yanlış beyan edilen e-postalardan dolayı oluşabilecek hatalardan Site sorumlu tutulamaz.

3.7. Sitede her Üye, e-posta adresi kullanmaktadır ve her e-posta adresi sadece bir kez kullanılır. Üye olan herkes, kullanıcı adı ve şifresini korumakla yükümlüdür. Oluşabilecek kusurlu davranışlardan Site sorumlu değildir. Siteye Üye olurken seçilen şifre sadece Üye tarafından bilinir. Şifrenin seçimi ve korunma sorumluluğu Üyeye aittir. Site şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir.

3.8. Şifre de dâhil olmak üzere Üyenin hesabında bulunan bilginin gizliliğini koruma sorumluluğu ve bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlayamamanız halinde Üyenin hesabında gerçekleşen her türlü faaliyete ilişkin sorumluluk tamamen Üyeye aittir. Üyeler hesaplarının veya şifrelerinin her türlü yetkisiz kullanımını ya da diğer güvenlik ihlallerini derhal Yönetime bildirmeyi peşinen kabul eder. Üyelerin hesap bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamaması sebebi ile üçüncü bir kişinin Üyenin kimliğini, e-postasını, şifre veya hesabınızı kullanması nedeniyle Yönetimin veya Sitenin diğer başka bir Kullanıcısı veya Üyesinin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulması söz konusu olabilir.Üye, kendi kusuru nedeniyle üçüncü kişilerin veya Sitenin bu sebeple zarara uğraması halinde bu zararı tazmin edeceğini kabul eder.

3.9. Üyeler başka birinin e-postasını, şifresini veya hesabını, söz konusu e-posta, şifre veya hesabın sahibinin açık izni ve onayı olmadan kullanamaz. Yönetim, Üyelerin bu yükümlülüklere uymaması sonucunda ortaya çıkacak hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz ve herhangi zarar veya kaybın söz konusu olması halinde Üyenin sorumluluğunuza gidilebilecektir.

3.10. Üye verilerinin Yönetimin ihmali olmaksızın yetkisi olmayan kişilerce okunmasından (Üyenin bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması ve benzeri durumlardan) dolayı oluşabilecek zararlardan Site hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

3.11. Yönetim, Sitenin olabilecek her türlü makul kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın gibi) doğal afetlerden kaynaklanan altyapı kaynaklı gecikmeler ile Üyelerden kaynaklanan hatalı işlemlerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından sorumlu değildir.

3.12. Teknik aksaklıklardan dolayı Siteye ulaşımda hata ya da kesintiler söz konusu olabilir. Site ve/veya Yönetim Hizmetin bu şekilde aksamasından ya da kesilmesinden sorumlu tutulamaz.

3.13. Site, her türlü iletişim ağı, çevrimiçi sistemler, servis sağlayıcıları, bilgisayar teçhizatı ve yazılımları ile ilgili başarısızlık ve sorunlardan, internet trafiğindeki tıkanıklıktan ya da Üyelere, Kullanıcılara veya herhangi üçüncü bir kişiye zarar verecek yazılımlar yüklemek gibi teknik konulardan doğan aksaklıklardan da sorumlu tutulamayacaktır.

3.14. Site, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Üyesinin davranışlarından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda Sitenin kullanımı, içeriği, ister çevrimiçi ister çevrimdışı konumda olunsun Üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan kayıp, hasar, zarar, ölüm, ve sair de dahil olmak üzere hiçbir sonuçtan sorumlu değildir.

3.15. Sözleşmenin Üye tarafından kabul edildiği tarihte var olmayan ve/veya ön görülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişip ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin birden Sözleşme gereği yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsız hale getiren (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde arıza ve benzeri) haller, zorlayıcı sebep olarak kabul edilecektir.

3.16. Site, mücbir sebep durumunda, Üyelerine durumu bildirir. Bu türden bir zorlayıcı sebebin devamı esnasında Sitenin edimlerini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmaz. İşbu zorlayıcı sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi fesih hakkı doğar.

3.17. Görüş, yorum ve diğer ileti, fotoğraf veya videolar (bundan böyle "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır) işbu Üyelik Sözleşmesine ve diğer Site belgelerine uygun olarak sunulduğu takdirde Siteye kabul edilmektedir. Üyelerin yayınladığı yorum ve benzeri Kullanıcı İçeriği, zararlı, hatalı ya da aldatıcı olabilir. Bu sebeple tüm Üyelerin ve Kullanıcıların dikkatli ve sağduyulu davranmaları gerekmektedir. Yorum ve benzeri bilgi girilebilen alanlarda özel bilgi vermemek Üyelerin şahsi sorumluluğundadır.

3.18. Site bağlantı verdiği ya da banner tanıtımı yaptığı diğer sitelerin içeriklerinden hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

3.19. Üyeler arasındaki anlaşmazlıklardan doğan herhangi maddi ya da manevi zarardan Site sorumlu değildir. Site, bu gibi durumlarda herhangi bir uyarı yapmaksızın üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

3.20. Site, Sitede var olan ve/veya ileride olabilecek Kullanıcılar ve /veya Üyeler arasında etkileşimi mümkün kılan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin Üyelik Sözleşmesini ve/veya diğer Site belgelerinde belirtilmiş hususları ihlal ettiği ya da saldırgan, yasa dışı, Üyelerin haklarını ve güvenliğini tehdit eden unsurlar içerdiği gerekçesiyle denetleyebilir ve hatta bu sebeplerle ilgili Üyeliği iptal edebilir.

3.21. Üyeler Siteyi kullanılırken; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, her türlü yasa dışı, hakaret ya da tehdit içeren, küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı içerik yayınlayamaz ya da bunları herhangi bir şekilde Site içerisinde iletemez. Üyeler üçüncü bir kişinin gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez. Üyeler interaktif alanlarda yapabilecekleri haksız rekabet hükümlerine aykırı hareketlerinden kendileri sorumludurlar, bunlardan Sitenin sorumlu tutulması hiçbri şekil ve surette söz konusu değildir.

3.22. Site, doğrudan sistemde bulunan Üyelere ya da onların e-posta adreslerine, ticari ya da reklam amaçlı istek dışı mesaj gönderilmesi, Üyelerin bu amaçla başka bir internet sitesine yönlendirilmesi ve Sitede var olan ve ileride oluşturulabilecek interaktif alanların bu şekilde kanun ve yetki dışında kullanılması gibi durumlarda hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Kullanıcı İçeriğinden yalnızca ve sadece içeriği gönderen kişi sorumludur ve gerek Yönetim gerekse Site gönderilen Kullanıcı İçeriğine ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı İçeriğinden kaynaklanan tüm talep ve sorumluluklara karşı Kullanıcı İçeriğini gönderen Üye gerek Yönetimden gerekse üçüncü kişilerden kaynaklanacak talepleri tazmin etmeyi peşinen kabul eder. Üyeler Sitenin Kullanıcı İçeriğini izlemediğini, ancak Kullanıcı İçeriğinin Site kurallarını ihlal ettiğine veya başka bir nedenle Yönetim için, diğer Üyeler, Kullanıcılar veya üçüncü bir kişi için zararlı olduğuna tamamen kendi inisiyatifine dayanarak kanaat getirirse herhangi bir sebeple her türlü Kullanıcı İçeriğini inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğunu, bununla birlikte Yönetimin herhangi bir Kullanıcı İçeriğine yanıt verme yükümlülüğünün bulunmadığını peşinen kabul eder.

3.23. Üyeler, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme yayınlayamaz, postalayamaz ya da iletemez. Diğer Üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu amaçla Üyelere yönelik "e-posta zincirleri" kurulamaz. Bu gibi durumların tespiti halinde söz konusu Üyenin üyeliğine derhal son verilecektir. Sitenin bu durumdan kaynaklanan her türlü zararını Üyeden talep etme hakkı saklıdır.

3.24. Sitede bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin kopyalanmak suretiyle kişisel sayfalarda yayınlanması ve/veya pazarlanması kesinlikle yasaktır. Kişisel sayfalarda bu türden materyallerin kullanılması durumunda mutlaka kimden alıntı yapıldığını ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir bilginin sayfanın açıkça görünür bir alanına eklenmesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda Site hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.25. Üyeler, gönderilen her türlü Kullanıcı İçeriği için, Yönetime söz konusu içeriği kullanma, kopyalama, değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği size herhangi bir ücret ödemeden dünya genelinde herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak vermektedirler. Bu sebeple, Siteye lisansını verilmek istenmeyen herhangi bir yorumu, gizli bilgiler veya öyküleri, ürün fikirlerini, bilgisayar kodunu veya orijinal eser ve benzeri gibi ürünleri Siteye göndermeyiniz. Ayrıca, Üyeler gönderilen Kullanıcı İçeriği ile birlikte verilen ismin kullanma hakkını da Yönetime devretmektedirler.

3.26. Üyelerin paylaşımlarını düzenleyemeyecek ve silemeyecek olmalarına rağmen Üyelerce sağlanan her türden içerik içerik Yönetim tarafından değiştirilebilir, silinebilir ya da Üyelerce paylaşılan soru vb. içeriklerin başlıkları ya da detayı imla ya da anlam hataları nedeniyle Yönetim tarafından düzenlenebilmekte ve değiştirilebilmektedir.

4. MUHTELİF HÜKÜMLER

4.1. Yönetim ile Üye arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türkiye Cumhuriyeti hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

4.2. İşbu Sözleşme; Üye, Siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üyenin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi zaman içinde Yönetim tarafından tek taraflı güncellenebilir. Üyelerimiz, Siteye her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.

4.3. Yönetim, Üyelerin işbu Sözleşmeyi ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyeler, fesih sebebiyle, varsa Yönetimin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür:

4.3.1. Üçüncü şahısların fikri/sınaî mülkiyet haklarını ihlal eden içeriklerin Üye tarafından Siteye herhangi bir yolla yüklenmesi;

4.3.2. Üyenin kendisi için oluşturulmuş Üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması;

4.3.3. Üyenin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan sair fillerde bulunması.

5. YÜRÜRLÜLÜK

5.1. İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle atıfta bulunulan ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak referans verilen diğer tüm Site belgeleri ve Site üzerindeki sair bilgilendirmelerden oluşan Sözleşme Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Üye, Siteye kayıt işlemini elektronik olarak tamamlandığı andan itibaren işbu Sözleşmede belirtilen tüm şartları kabul etmiş olmakla Sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır.

5.2. Yönetim herhangi bir zamanda işbu Sözleşmenin maddelerinden birini, bir kısmını ya da tamamını güncelleyerek üzerinde değişiklik yapma ve yeni halini Sitede yayınlama hakkını saklı tutar.